انتخاب واروژان به عنوان بهترین کتاب مجید انتظامی

روزنامه‌ی «ایران»، ضمیمه‌ی «ایران جمعه»،
۳۰ آبان ۱۳۹۸