روزنامه‌ی «سازندگی»
۲۶بهمن ۱۳۹۶

گفتگوی خبرنگار روزنامه‌ی «سازندگی» با من درباره‌ی «چرایی نبود منتقد ترانه» به همراه گزارشی از کتاب واروژان، به قلم خانم بابایی

چهارشنبه، ۲۶بهمن ۱۳۹۶