آقای بهمنی! اتفاقاً مسئولیت‌ها با شماست!

استعفای محمدعلی بهمنی از شورای شعر وزارت ارشاد
کانال «ترانه‌بازی»
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
حسین عصاران

محمد علی بهمنی در متن استعفایش به طعنه گفته:
برای اینکه مزاحم ترانه‌های ضعیف نباشم، می‌روم!

و به گمان من این جمله، خود اعتراف به یک اصل مهم است که اگر کسی عضویت در یک شورای نظارتی را پذیرفت، مسئولیت همه‌ی خروجی‌های آن شورا هم با اوست!
و بی‌شک کیفیت این همه ترانه‌ی زشت، با شورای شعر و موسیقی‌ِ وزارت ارشاد و از جمله همین آقای بهمنی‌ است.