برای سه‌سالگی انتشار کتاب «باران عشق»

کانال «ترانه‌بازی»
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
حسین عصاران

چندان که آفتاب برآمد
چنان چون شب‌نَمی
پریده بود.
(احمد شاملو)

حوالیِ سه‌سالگی کتاب باران عشق هستم.
دو عکس بالایی، برگرفته از صفحه‌ی اینستاگرامش است که در اولین سال‌گشت انتشار کتاب مرا پرواز داد.
عکس جفتی ما هم مربوط به روزِ عکاسی کامبیز باقری برای طرحِ روی جلد کتاب است.
گفت: مگه نمی‌دونستی می‌خوایم عکس بگیریم… این چه لباسیه مرد حسابی؟!
بعد دستش را دور گردنم انداخت.