چاپ چهارم کتاب «واروژان»

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

بنا به مهر و استقبال شما از کتاب «واروژان» و پس از چند هفته‌ای که به دلیل مشکلات کاغذ، این کتاب در بازار نایاب شده بود، هم اینک با پیگیری انتشارات «نگاه»، چاپ چهارم کتاب نیز در دسترس شماست.
بسیار خرسندم که این ارتکاب من، در عرض یک‌ سال به چاپ چهارم رسید.
و همین اتفاق بی‌هیچ اغراق و تعارفی، وظیفه‌ی مرا برای تالیفات بعدی دشوارتر کرده است، چه آنکه در قبال کیفیت ارائه‌ی آنچه که پیش‌ِ رویم است، بیش از پیش احساس مسئولیت
می‌کنم.

حسین عصاران
انتهای زمستان سال ۹۷