1351-1360

۲۰ آبان ۱۳۹۹
از راست‌گرایی در موسیقی تا چپ‌روی در سیاست
۱۳۵۱: تغییر مدیران و راهبران موسیقی در «رادیو و تلویزیون»
۲۱ آبان ۱۳۹۹
… یه عالم نَف توشه
۱۳۵۲: صدای بلند ترانه‌ی معترض
۲۵ آبان ۱۳۹۹
…حتی پرتاب گل‌سرخی را ترسیدیم
۱۳۵۳: سانسور «کلام» پیش از ضبط و ممیزی «ترانه» پیش از انتشار
۲۷ آبان ۱۳۹۹
«هِد» به جای «سوزن»
۱۳۵۴: تغییر قالب انتشار موسیقی از «صفحه گرام» به «کاست»
۲۸ آبان ۱۳۹۹
«نوار بهتر، ضبط برتر»
۱۳۵۵: شکل‌گیری سه موسسه‌‌ی انتشاراتی ترانه
ا آذر ۱۳۹۹
برفراز آسمان‌ها
۱۳۵۶: مرگ واروژان
۴ آذر ۱۳۹۹
… اینک اندازه‌ی ما می‌خوانیم
۱۳۵۷؛ برچیده شدن نظام ممیزی و سانسور ترانه
۸ آذر ۱۳۹۹
حاضر و غایب، صادق و کاذب
۱۳۵۸: آزادی مطلقِ بازار موسیقی
۱۰ آذر ۱۳۹۹
موسیقی دو پسر داشت؛
۱۳۵۹: آغاز راه «موسیقی لس‌آنجلس» و «موسیقی حلال»
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ترانه‌بس! حرفای عاشقانه بس!
۱۳۶۰: بسترسازی برای کار موسیقی غیرترانه‌ای

حامیان و همراهان