1371-1380

۳ دی ۱۳۹۹
باران عشق
۱۳۷۱: ساخت «باران عشق» در روزهای ممنوعیت کار کردن ناصر چشم‌آذر
۶ دی ۱۳۹۹
فرهاد یا فرهاد مهراد؟
۱۳۷۲: انتشار آلبوم «خواب در بیداری»
۸ دی ۱۳۹۹
عطش کشتگانیم، شبنمی کو؟
۱۳۷۳: انتشار ترانه‌ی «شبانگاهان» و ساخت نماهنگ بر آن
۱۰ دی ۱۳۹۹
«مگر در نهر تنهایی چه می‌شویند؟»
۱۳۷۴: انتشار آلبوم «صدای پای آب» و استقبال عمومی از آن
۱۴ دی ۱۳۹۹
اینجور وقتا فقط به خدا توکل کن*
  ۱۳۷۵: انتشار «نیلوفرانه» و معرفی گسترده‌ی علیرضا افتخاری
۱۶ دی ۱۳۹۹
با این عطش تا چشمه رفتن کاری نداره
۱۳۷۶: پوست‌اندازی فضای موسیقی پس از دوم خرداد
۱۷ دی ۱۳۹۹
 نترس از هجوم حضورم…
۱۳۷۷: حمایت گسترده‌ی نهادهای فرهنگی از ساخت و انتشار ترانه‌های پاپ
۲۰ دی ۱۳۹۹
نفس می‌زند موج …*
۱۳۷۸: راه‌اندازی «ارکستر موسیقی ملی ایران»
۲۱ دی ۱۳۹۹
«به یاد می‌آورم…»*
۱۳۷۹: استقبال علاقمندان ترانه از انتشار کتاب «دریا در من»
۲۳ دی ۱۳۹۹
…پر زد، دیدی پر زد و رفتش
۱۳۸۰: عبور ترانه‌های پاپ تولید داخل از معیار مورد پسند رسمی

حامیان و همراهان